У завданнях тесту відображено різні аспекти вітчизняної історії: державного,
політичного розвитку, економіки, соціальних відносин, суспільного, культурного
розвитку, зовнішньополітичних стосунків.
Тест містив завдання різних форм: з вибором однієї правильної відповіді, на
встановлення відповідності, на встановлення правильної хронологічної послідовності,
з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді
(з короткою відповіддю множинного вибору).

Завдання з вибором однієї правильної відповіді використовувалися для перевірки знань
дат історичних подій, хронологічних меж явищ і процесів; періодів та етапів історії України;
знань історичних фактів; понять і термінів; передумов, причин, приводів, сутності, наслідків і
значення історичних подій та явищ. Також вони були спрямовані на перевірку вміння
87
конкретизувати (співвідносити дати, події з відповідними історичними періодами й епохами,
визначати приналежність місцевості до певних регіонів, зіставляти події та явища з певним
історичним процесом, конкретних осіб, груп людей із певними етнічними, соціально-
економічними, політичними групами); виділяти головне (характерні риси, зміни в житті людей,
політиці, економіці та суспільстві, виокремлювати етнічні, соціальні, політичні групи);
групувати історичну інформацію за вказаною ознакою; аналізувати та оцінювати істинність
тверджень, спираючись на власні історичні знання; працювати з історичними джерелами
(отримувати інформацію з джерела, застосовувати набуті знання в зв’язку зі змістом джерела).
За виконання кожного завдання можна було отримати 0 або 1 бал.
Завданнями на встановлення відповідності перевірялося вміння систематизувати
історичну інформацію на основі запропонованого контексту, встановлюючи відповідність між
назвами історико-географічних об’єктів та їхнім розташуванням на карті; поняттями та їхніми
визначеннями; між назвами організацій і прізвищами діячів, причетних до їхнього створення;
переліками понять і термінів та назвами періодів в історії України. За виконання кожного
такого завдання можна було отримати від 0 до 4 балів.
Наступною формою завдань – на встановлення правильної послідовності – перевірялося
вміння встановлювати послідовність подій у часі, спираючись на знання відповідних історичних
епох. Наприклад, послідовність подій суспільно-культурного життя Київської Русі; послідовність
укладення міждержавних угод другої половини XVII ст.; послідовність суспільно-політичних
подій в Російській імперії в другій половині ХІХ ст.; послідовність суспільно-політичних подій
1940 – першої половини 1950-х рр. За виконання кожного такого завдання можна було отримати
від 0 до 2 балів.
Завданнями з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів
відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) перевірялося уміння групувати
історичну інформацію за вказаною ознакою. Наприклад, визначити події суспільно-
політичного життя, що відбулися в другій половині XVI – першій половині XVII ст.;
вказати наслідки суцільної колективізації, здійснюваної в Україні в 1930-х рр.; окреслити
завдання, які ставила перед собою Українська громадська група сприяння виконанню
Гельсінських угод. За виконання кожного такого завдання можна було отримати від 0 до 3
балів.
Максимальна кількість балів, яку можна було отримати, виконавши правильно всі
завдання тесту з історії України, – 84

 Перевір свої знання

Побачив помилку? Пиши у коментарі вказавши номер питання!